bodung2011 1573 +12
L1983 1484 -12

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

42 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết