L1983 1472 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

48 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua