L1983 1459 +17

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

59 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết