L1983 1476 +15

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

80 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết