L1983 1491 +13

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

29 nước, 2 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ