namnghia 1598 +8
point 1400 -8

Kiểu: Cờ úp, 22/7/2021

80 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua