sochoiden 1541 -13
namnghia 1606 +13

Kiểu: Cờ úp, 22/7/2021

59 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua