namnghia 1619 -20
sochoiden 1528 +20

Kiểu: Cờ úp, 22/7/2021

91 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua