kien47 1805 -23
vuong588 1648 +23

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

119 nước, 17 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua