Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

54 nước, 6 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua