Stay 1543 -15
hoanganh2 1575 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

45 nước, 6 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết