Socblok 1206 -14
51010 1253 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

61 nước, 10 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua