Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

70 nước, 9 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết