bn908 1684 +17
Toilet12 1708 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

98 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua