Quangdung 1352 +14
Huyan 1312 -14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

16 nước, 1 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua