dinhvannhan 1363 +17
Vucaitac 1390 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

52 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ