manhngo 1391 -16
Awd4wd 1390 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

47 nước, 4 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết