bodung2011 1491 +21
Kietlun 1614 -21

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

98 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua