Bubucuto 1422 +19
Giadinh12 1480 -19

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

92 nước, 7 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết