Toilet12 1691 -16
bn908 1701 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

37 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua