19001515 1380 -11
Dung1970 1490 +11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

33 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết