kumit 1330 -14
ThanhTrung 1375 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

78 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua