vuong588 1820 -18

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

92 nước, 23 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết