vuong588 1802 +12
TRANDOI 1702 -12

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

52 nước, 10 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết