TRANDOI 1690 -11
vuong588 1814 +11

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

56 nước, 10 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua