vuong588 1825 +10
TRANDOI 1679 -10

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

68 nước, 12 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ