vuong588 1835 +6
Tjbbknbcj 1577 -6

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

64 nước, 9 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết