Tjbbknbcj 1571 -6
vuong588 1841 +6

Kiểu: Cờ úp, 26/7/2021

39 nước, 4 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua