vuong588 1835 -25
Ken123 1615 +25

Kiểu: Cờ úp, 27/7/2021

63 nước, 16 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ