Ken123 1640 -9
vuong588 1810 +9

Kiểu: Cờ úp, 27/7/2021

113 nước, 16 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết