vuong588 1819 +8
Ken123 1631 -8

Kiểu: Cờ úp, 27/7/2021

54 nước, 11 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ