vuong588 1827 +6
AGianh 1582 -6

Kiểu: Cờ úp, 27/7/2021

72 nước, 16 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua