vuong588 1833 +12

Kiểu: Cờ úp, 28/7/2021

74 nước, 12 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết