vuong588 1845 -21

Kiểu: Cờ úp, 28/7/2021

42 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua