vuong588 1824 +13

Kiểu: Cờ úp, 28/7/2021

52 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết