vuong588 1837 +12

Kiểu: Cờ úp, 28/7/2021

89 nước, 20 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết