Tieudaodu2 1816 +8
namnghia 1634 -8

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

28 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết