namnghia 1626 +24
Tieudaodu2 1824 -24

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

51 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua