Tieudaodu2 1800 -23
namnghia 1650 +23

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

79 nước, 11 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua