namnghia 1673 -11
Tieudaodu2 1777 +11

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

75 nước, 11 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết