Tieudaodu2 1788 +10
namnghia 1662 -10

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

72 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết