namnghia 1652 -10
Tieudaodu2 1798 +10

Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

55 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ