Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

80 nước, 12 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua