Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

59 nước, 8 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết