Luckorlose 1564 -26
phonuiTNT 1323 +26

Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

119 nước, 20 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết