namnghia 1609 -25
tmquynh 1377 +25

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

77 nước, 11 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết