namnghia 1592 -24
tmquynh 1394 +24

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

87 nước, 12 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết