Sonnam2011 1524 -13
Kietlun 1600 +13

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

69 nước, 6 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết