Kietlun 1613 +11
Sonnam2011 1511 -11

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

64 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết