Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

84 nước, 15 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua